MAHMUDAH, S. R.; ICHSAN, Y.; FAUZIYAH, N.; HUDA, A. M. Program Pengembangan Kurikulum Aqidah Akhlak. ANWARUL, v. 1, n. 1, p. 68-81, 1 dez. 2021.