Sari, D. N. I., J. F. Khoirunnisa, M. Hafidhdin, A. A. Anshori, and Y. Ichsan. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Karya Seni Kaligrafi”. Al-DYAS, Vol. 2, no. 1, Feb. 2023, pp. 74-85, doi:10.58578/aldyas.v2i1.857.