Sari, D. N. I., Khoirunnisa, J. F., Hafidhdin, M., Anshori, A. A. and Ichsan, Y. (2023) “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Karya Seni Kaligrafi”, Al-DYAS, 2(1), pp. 74-85. doi: 10.58578/aldyas.v2i1.857.