Sari, Dwi Nur Indah, Jany Fitria Khoirunnisa, Muhammad Hafidhdin, Aries Anang Anshori, and Yazida Ichsan. 2023. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Karya Seni Kaligrafi”. Al-DYAS 2 (1), 74-85. https://doi.org/10.58578/aldyas.v2i1.857.