SARI, D. N. I.; KHOIRUNNISA, J. F.; HAFIDHDIN, M.; ANSHORI, A. A.; ICHSAN, Y. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Karya Seni Kaligrafi. Al-DYAS, v. 2, n. 1, p. 74-85, 1 fev. 2023.