Sari, D. N. I., Khoirunnisa, J. F., Hafidhdin, M., Anshori, A. A., & Ichsan, Y. (2023). Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Karya Seni Kaligrafi. Al-DYAS, 2(1), 74-85. https://doi.org/10.58578/aldyas.v2i1.857