(1)
Sari, D. N. I.; Khoirunnisa, J. F.; Hafidhdin, M.; Anshori, A. A.; Ichsan, Y. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Karya Seni Kaligrafi. aldyas 2023, 2, 74-85.